Overslaan en naar de inhoud gaan

Haalbaarheidstoets

In het pensioenreglement is opgenomen dat op de opgebouwde en ingegane pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden jaarlijks een toeslag wordt verleend van maximaal de stijging van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer.

Het bestuur beslist echter jaarlijks in hoeverre de opgebouwde en ingegane pensioenen worden aangepast.Om te onderzoeken of het toeslagenbeleid op de langere termijn te realiseren is, voert het pensioenfonds jaarlijks een ‘haalbaarheidstoets’ uit. Bij deze haalbaarheidstoets is een van de uitgangspunten het risico dat het pensioenfonds wil nemen (‘risicohouding’).

Om te komen tot de formulering van een risicohouding zijn op 15 juli 2015 delegaties van het pensioenfonds (bestuur en verantwoordingsorgaan), Vopak, vakverenigingen CNV en FNV, centrale ondernemingsraad en vereniging van gepensioneerden bijeen geweest. Het bestuur heeft hiermee met betrokken partijen afstemming gezocht ten aanzien van de overwegingen die een rol spelen in het spanningsveld van ambitie, benodigd risico en gewenste zekerheid.

Pensioenresultaat

In de haalbaarheidstoets staat het zogenoemde pensioenresultaat centraal. Het pensioenresultaat is hierbij een maat voor het koopkrachtbehoud van het opgebouwde en nog op te bouwen pensioen. Hierbij wordt naar een prognosetermijn gekeken van maar liefst 60 jaar, om zodoende ook de verschillen tussen verschillende generaties te kunnen beoordelen. Het pensioenresultaat wordt daarom zowel op fondsniveau als per geboortejaargroep bepaald.

Resultaat

De haalbaarheidstoets die we hebben uitgevoerd geeft aan dat we de ambitie over een langere periode kunnen realiseren tegen de afgesproken risico’s. Daarmee kunnen we volgens de haalbaarheidstoets het grootste deel van de verwachte toekomstige inflatie compenseren door toeslagen te verlenen.

Geen garantie

Deze uitkomst geeft echter geen garantie dat we altijd volledige toeslag zullen kunnen verlenen (ter compensatie van de inflatie). De uitkomst geeft vooral aan dat het pensioenfonds geen te hoge of onrealistische verwachtingen schept. Voor jou betekent dit dat jouw pensioen onder normale omstandigheden zal worden geïndexeerd volgens de overeengekomen ambitie en binnen de wettelijke grenzen. Meer over het toeslagenbeleid lees jij hier.