De toeslagen bij Stichting Pensioenfonds Vopak waren in de afgelopen jaren als volgt 

Toeslag 2024

Wat zijn toeslagen?

Het leven wordt steeds duurder. Met 1 euro kun jij straks minder kopen dan nu. Dit wordt veroorzaakt door inflatie. Om daling in waarde te voorkomen, kan het pensioenfonds besluiten de pensioenen te verhogen. Dat heet het verlenen van toeslagen. Het verlenen van een toeslag vindt alleen plaats als de financiële positie van het fonds dit toelaat. Het bestuur stelt ieder jaar vast of en zo ja, met hoeveel, de pensioenen worden verhoogd. Er is geen recht op toeslagen en het is voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen verleend worden.

Hoe wordt de hoogte van de toeslagen vastgesteld?

Voor de vaststelling van de hoogte van de toeslagen wordt gekeken naar de ontwikkeling van het zogenaamde 'afgeleide prijsindexcijfer' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De ontwikkeling van dit cijfer geeft aan hoe hoog de inflatie over de afgelopen periode is geweest.

Wanneer worden toeslagen verleend?

Op de opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden wordt jaarlijks een toeslag verleend van maximaal de stijging van het consumentenprijsindexcijfer (afgeleide CPI oktober-oktober). Op de opgebouwde pensioenen van deelnemers wordt jaarlijks ook nog een aanvullende toeslag verleend van maximaal het verschil in ontwikkeling van de salarissen en het consumentenprijsindexcijfer (afgeleide CPI oktober-oktober).

De toeslag wordt slechts verleend indien en voor zover dit op basis van het financieel toetsingskader mogelijk is. Hierbij is het uitgangspunt dat bij een beleidsdekkingsgraad eind oktober onder de circa 108,2% (110% op basis van technische voorziening voor risico pensioenfonds) geen toeslag per de daaropvolgende 1 januari wordt verleend en bij een beleidsdekkingsgraad eind oktober boven de circa  108,2% een toeslag wordt verleend per de daaropvolgende 1 januari voor zover dat toekomstbestendig mogelijk is.

Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre de opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden aangepast. Een bestuursbesluit omtrent het verlenen van een (aanvullende) toeslag vormt geen garantie voor nog te verlenen toeslagen en houdt geen inperking in van de beleidsvrijheid die het bestuur op dit punt heeft. Het bestuur is voorts te allen tijde bevoegd de systematiek van toeslagverlening aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. De aanpassing is direct van toepassing op de nog te verlenen toeslagen op de opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

De uitgevoerde haalbaarheidstoets toont aan dat de ambitie op de lange termijn gerealiseerd kan worden. 

Aanvullende toeslag voor deelnemers

Op de opgebouwde pensioenen van deelnemers wordt jaarlijks ook een aanvullende toeslag verleend op basis van het verschil tussen de ontwikkeling van de salarissen bij Vopak en het prijsindexcijfer. Voor de aanvullende toeslag wordt een toeslagreserve gevormd. Deze ontwikkelt zich in enig jaar door:

  • de toevoeging van de premie voor de financiering van een veronderstelde aanvullende toeslag op de opgebouwde pensioenen van deelnemers van 2,6% van de salarissom in het desbetreffende jaar;
  • de onttrekking van de toename van de technische voorziening uit hoofde van de verleende (aanvullende) toeslag in het desbetreffende jaar.

Alleen voor zover de toeslagreserve toereikend is kan een aanvullende toeslag worden toegekend.