Deze website bevat algemene informatie over Stichting Pensioenfonds Vopak. Er wordt naar gestreefd de informatie correct, volledig en bijgewerkt te houden, maar dit wordt niet gegarandeerd. De informatie is van algemene aard, kan worden gewijzigd en wordt verschaft zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en, ingeval van discussie, zijn de statuten en/of het pensioenreglement bepalend.

Stichting Pensioenfonds Vopak is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website of de verschafte informatie dan wel enig handelen of genomen beslissingen daaruit voortkomend.

Het bezoek aan deze website wordt geregistreerd. In de gevallen dat Stichting Pensioenfonds Vopak persoonlijke gegevens verzamelt die door de bezoeker van de website vrijwillig zijn verschaft of ingevuld, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het opvolgen van een verzoek en het verschaffen van informatie conform de van toepassing zijnde wetgeving.

We kunnen gebruik maken van z.g. cookies op deze website. Door het plaatsen van een  klein tekstbestand op uw computer kunnen wij gegevens verzamelen over uw gebruik van de website, via welke gegevens wij onze diensten aan de gebruiker kunnen optimaliseren. In het geval u het onwenselijk vindt dat er een cookie wordt geplaatst, kunt u cookies blokkeren of u laten informeren voordat een cookie wordt geplaatst door middel van het wijzigen van de privacyinstellingen van uw internet browser.

Stichting Pensioenfonds Vopak heeft auteursrecht op de inhoud van deze website. Het is gebruikers niet toegestaan om enig gedeelte van de website voor commerciële doeleinden te kopiëren, door te geven, te distribueren of van de website afgeleide voortbrengselen te maken.

Koppelingen naar andere websites zijn slechts bedoeld om de mogelijke aandacht van de bezoeker van deze website op die sites te vestigen. Stichting Pensioenfonds Vopak heeft geen zeggenschap noch controle over zulke gekoppelde sites en een koppeling naar andere websites impliceert geen onderschrijving  daarvan, noch strekken  deze disclaimer en het hier beschreven privacybeleid zich uit tot gekoppelde websites.

Op zowel website als disclaimer en privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Rotterdam ter beslissing worden voorgelegd.