Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Nieuws

Nieuwsbericht 1 januari 2021

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2021 te verhogen met 0,14%. 

Nieuwsbericht 10 november 2020

Tijdspad pensioenakkoord

Er komen nieuwe regels voor pensioen. De nieuwe regels hebben naar verwachting geen ingrijpende gevolgen voor uw pensioen bij Vopak. We hebben namelijk sinds 2018 al een pensioenregeling die in het fundament in lijn is met de nieuwe regels. 

Dit is het tijdspad voor de komende jaren: 

2020-2021: Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer. Als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Het streven is dat de nieuwe wet 1 januari 2022 van kracht is. 

2022-2023:Werkgevers en werknemers maken afspraken op basis van de nieuwe regels. Bij Vopak gaat het bestuur van het pensioenfonds (de commissie pensioenakkoord) overleggen met de werkgever over de nodige en gewenste aanpassingen.

2024-2026:Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn moeten gaan invoeren.  

Als de wet is aangenomen en de nieuwe regels zijn verwerkt in onze eigen pensioenregeling, kunnen we laten zien wat de nieuwe regels voor iedereen persoonlijk betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren.   

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel

Nieuwsbericht 30 oktober 2020

Goede regeling

Pensioenregeling van Vopak krijgt 5 diamanten.

Elk jaar worden pensioenregelingen in Nederland beoordeeld door The Pension Rating Agency (TPRA). Dit jaar heeft de pensioenregeling van Vopak de maximale score gekregen van 5 diamanten. Bijna 200 pensioenregelingen zijn beoordeeld. Slechts 9 regelingen kregen de maximale score.  

Bij het beoordelen van een regeling kijkt TPRA naar verschillende factoren, zoals de verhouding tussen de premie-inleg en het verwacht pensioen, het nabestaandenpensioen, de kans op verhogen van het pensioen en de keuzemogelijkheden in de pensioenregeling. 

Wij zijn blij met deze goede beoordeling en werken er hard aan om ook de komende jaren een mooie pensioenregeling aan te blijven bieden.   

tpra_rating_regelingenoverzicht_2020.pdf

Nieuwsbericht 1 oktober 2020

Hoe hoog wordt mijn pensioen?

Presentatie volgens Uniforme rekenmethodiek (URM)

De hoogte van uw uiteindelijke pensioen is niet zeker. Om inzicht te geven in de mogelijke hoogtes van uw pensioen, krijgt u voortaan drie economische scenario’s te zien: een optimistisch scenario, een pessimistisch scenario en een verwacht scenario. De Nederlandsche Bank heeft deze scenario’s vastgesteld, zodat mensen weten welk inkomen ze waarschijnlijk, maar ook minimaal en maximaal kunnen verwachten.

U pensioenuitkering in drie scenario’s op basis van Uniforme rekenmethodiek (URM)

U kunt de drie scenario’s vanaf 2019 zien op mijnpensioenoverzicht.nl en vanaf 2020 in uw jaarlijks uniform pensioenoverzicht (UPO). Voor elk scenario ziet u uw netto pensioenuitkering per maand in euro’s van nu. Zo kunt u de hoogte van uw pensioenuitkering vergelijken met uw huidige inkomen. 

URM

U kunt ook de animatie van de Pensioenfederatie bekijken die een handige toelichting geeft op deze scenario’s en de Q&A van AZL qas_urm.pdf.

Nieuwsbericht 30 september 2020

Uw pensioen gaat per 1-1- 2021 deels of niet omhoog

Het pensioenfonds streeft ernaar elk jaar op 1 januari uw pensioen te verhogen. Het gaat daarbij om de pensioenen van de werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Het verhogen van de pensioenen hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. 

De financiële situatie van ons pensioenfonds kunnen we aflezen aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg vermogen hebben om uw pensioenen nu en later uit te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter we ervoor staan. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden en laat zien of we (genoeg) vermogen hebben. Om uw pensioen te kunnen verhogen, moet onze beleidsdekkingsgraad in ieder geval hoger zijn dan 108,6%.

De beleidsdekkingsgraad bevindt zich momenteel in de oranje zone (tussen 108,6% en 120,3%). Dit betekent dat we de pensioenen kunnen verhogen om ze gedeeltelijk te laten groeien met de prijzen. Tegelijkertijd hebben we niet genoeg vermogen om de pensioenen volledig te kunnen verhogen.   

We naderen echter de rode zone. Komt de beleidsdekkingsgraad eind oktober 2020 onder de 108,6%, dan komen we in de rode zone. We kunnen de pensioenen dan helaas niet verhogen. Ligt de beleidsdekkingsgraad net boven de rode zone, ook dan kan het bestuur besluiten de pensioenen niet te verhogen.

DGR 2020

 

Op onze website bij Financiën-> Dekkingsgraad kunt u de actuele stand van de (beleids)dekkingsgraad vinden.

In de pensioenkrant van december zal het besluit van het bestuur over de toeslag per 1-1-2021 gepubliceerd worden

Nieuwsbericht 31 juli 2020

Online inzicht in je pensioen!

Uit de enquête die we vorig jaar hebben uitgevoerd, bleek dat veel mensen bij Vopak behoefte hebben aan online inzicht in het pensioen dat zij hebben opgebouwd en een tool om te plannen. Inmiddels kunt u online:

https://www.mijnpensioencijfers.nl/vopak/ 

na inloggen met uw digiD het pensioen bekijken dat u bij Pensioenfonds Vopak hebt opgebouwd en naar verwachting gaat opbouwen. 

Nieuwsbericht 1 juli 2020

Het pensioenfonds moet jaarlijks een jaarverslag opstellen. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over onder andere het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de uitvoeringskosten en de duurzaamheid van de beleggingen in het afgelopen jaar en blikt ook kort vooruit.

Bent u benieuwd naar één van deze onderwerpen, download het jaarverslag 2019.

Nieuwsbericht 19 maart 2020

Het coronavirus heeft veel invloed op de wereld. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat dit betekent voor uw pensioenuitkering of pensioenopbouw. Vandaar dit nieuwsbericht.

Geen gevolgen voor uw pensioenuitkering of uw premie vanuit de pensioenregeling op dit moment.

  • Ontvangt u een pensioenuitkering van ons? Dan ontvangt u uw uitkering gewoon op tijd.
  • Ontvangt u een premie vanuit de pensioenregeling? Dan wordt de storting van deze premie gewoon voortgezet. Afhankelijk van uw keuze wordt de premie gestort op uw beleggingsrekening of gebruikt voor directe inkoop van pensioen.
     

Wel gevolgen voor het saldo op uw beleggingsrekening

De premie vanuit de pensioenregeling wordt op uw beleggingsrekening belegd in verschillende beleggingsfondsen. Met name de koersen van de beleggingsfondsen in aandelen zijn in de afgelopen periode flink gedaald. Als gevolg daarvan is het saldo op uw beleggingsrekening afgenomen.

Als u belegt volgens de beleggingsstaffel van het pensioenfonds wordt het saldo op uw beleggingsrekening dat in aandelen is belegd naarmate u ouder wordt kleiner. U neemt bij het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd steeds minder risico. Hierdoor is de afname van het saldo op de beleggingsrekening als gevolg van de gedaalde aandelenkoersen voor jongere deelnemers groter dan voor oudere deelnemers.

Wel gevolgen voor de dekkingsgraad van het pensioenfonds

De financiële markten worden geraakt door de zorgen over het coronavirus en de gevolgen die dit virus heeft op de wereldeconomie. Daardoor doken de aandelenkoersen flink omlaag en de toch al lage rente daalde nog verder. Dat heeft als effect dat onze dekkingsgraad sterk is gedaald.

Begin januari 2020 was de dekkingsgraad rond de 115%. Dat lag in de buurt van onze vereiste dekkingsgraad van 116%. Eind februari 2020 bedroeg de dekkingsgraad, mede door de ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus, nog 109%. In de eerste helft van maart 2020 hebben de ontwikkelingen op de financiële markten deze dekkingsgraad verder omlaag geduwd.

Voor de korte termijn heeft een daling van de dekkingsgraad geen gevolgen. De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor een eventuele toeslag op uw pensioen of een eventuele pensioenverlaging. Hiervoor is echter de (over twaalf maanden gemiddelde) dekkingsgraad aan het eind van het jaar bepalend. Bij de huidige dekkingsgraad zal er geen sprake zijn van een toeslag op uw pensioen maar is er ook geen sprake van een pensioenverlaging.

De gevolgen van het coronavirus zijn voor de dekkingsgraad dus aanzienlijk maar voor ons geen reden tot paniek. Als pensioenfonds beleggen we voor de lange termijn en wij verwachten nog steeds dat de financiële markten zich zullen herstellen. Wij houden u zoals altijd maandelijks op de hoogte van de dekkingsgraad van ons pensioen­fonds. Houd daarvoor onze website in de gaten. Als de ontwikkelingen daar aanleiding voor geven zullen wij u ook via de website informeren.

Voor nu wensen we u vooral een goede gezondheid. We hopen op betere tijden voor iedereen en natuurlijk ook voor onze dekkingsgraad.

Het bestuur van

Stichting Pensioenfonds Vopak

Wij staan zoals altijd klaar om uw vragen te beantwoorden

Het pensioenbureau is zoals altijd bereikbaar voor vragen over uw pensioen. U kunt ons bellen op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur. Of mailt u naar pensioenbureau@vopak.com. Neemt u gerust contact met ons op.

Nieuwsbericht december 2019

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2020 te verhogen met 0,88%.

Nieuwsbericht november 2019

Per 30 september 2019 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Vopak lager dan de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent, dat het pensioenfonds onvoldoende buffers heeft om (financiële) tegenslagen op te vangen. De kans, dat het pensioenfonds op termijn niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, is te hoog geworden. Het Pensioenfonds Vopak moet een herstelplan gaan schrijven en laten goedkeuren door De Nederlandse Bank. In het plan staat hoe het fonds ervoor gaat zorgen dat er binnen 10 jaar weer genoeg reserves zijn. Het doel is dat het fonds een beleidsdekkingsgraad van minimaal 115,1% heeft. Dat betekent dat het minstens 1,15 euro in kas heeft voor iedere euro pensioen die het nu en in de toekomst moet betalen.

Zodra het herstelplan is goedgekeurd door De Nederlandse Bank, zullen wij het plan op deze website publiceren.

Nieuwsbericht oktober 2019

Wat als het mee- of tegenzit?

Dat ziet u dit jaar voor het eerst op mijnpensioenoverzicht.nl

Wat gebeurt er met uw pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat? Die inschatting ziet u vanaf eind oktober voor het eerst op mijnpensioenoverzicht.nl. 

Als u inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u straks een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW. De scenario’s zijn vanaf eind oktober beschikbaar. Dat is later dan gepland, doordat de benodigde berekeningen nog niet door onze pensioenadministrateur zijn aangeleverd bij het Pensioenregister.

Hoe ziet die inschatting eruit?

U ziet de inschatting van uw pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd. De bovenste drie zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties: 

  • Het verwachte eindresultaat

Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

  • Als het meezit

Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

  • Als het tegenzit

Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Volgend jaar: ook op uw UPO
Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u volgend jaar van ons ontvangt, ziet u – naast het opgebouwde en verwachte eindresultaat – ook een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. 

Meer weten?
Als u deze video bekijkt, krijgt u meer informatie over de inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit

Nieuwsbericht 21 januari 2019

Vanaf januari 2019 heeft het pensioenfonds Vopak een raad van toezicht in plaats van een visitatiecommissie. Deze commissie beoordeelde elk jaar hoe het gaat met het pensioenfonds. Vanaf januari 2019 beoordeelt de raad van toezicht hoe het pensioenfonds ervoor staat. De leden van de raad van toezicht mogen niet betrokken of werkzaam zijn bij het pensioenfonds. Ze moeten het pensioenfonds onbevooroordeeld en met een open blik kunnen bekijken.

Het verantwoordingsorgaan heeft een voorstel gedaan voor leden in de raad van toezicht. Omdat het verantwoordingsorgaan erg te spreken is over de visitatiecommissie, hebben zij de leden van de visitatiecommissie gevraagd om deel uit te maken van de raad van toezicht. Daarom zijn Marianne Meijer-Zaalberg, Maas Simon en Han Zevenhuizen de leden van De raad van toezicht vanaf 31 december 2018. De leden van de raad van toezicht zijn benoemd door het bestuur na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. De Nederlandsche Bank moet akkoord gaan met benoeming van de leden van de raad van toezicht. 

Nieuwsbericht 20 december 2018

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2019 te verhogen met 1,47%.

Nieuwsbericht 3 september 2018

De pensioensessies zijn vandaag van start gegaan. Op een speciaal deel van de website van het pensioenfonds lees je meer over de nieuwe pensioenregeling en kan je je keuze doorgeven. Als je deelnemer bent, kan je Hier het animatiefilmpje met toelichting over de nieuwe pensioenregeling alvast bekijken. Lees voor meer informatie ook de pensioenkrant

Nieuwsbericht 27 augustus 2018

Per 1 januari 2018 heeft Vopak een nieuwe pensioenregeling. Dit is vorig jaar door Vopak afgesproken met de vakverenigingen en de centrale ondernemingsraad. De wijziging van de pensioenregeling is alleen voor de toekomstige pensioenopbouw van toepassing en heeft dus alleen gevolgen voor de actieve deelnemers. Voor de oud-werknemers die hun pensioen bij ons pensioenfonds hebben laten staan, zal alleen de pensioenleeftijd van de reeds opgebouwde pensioenen worden omgezet naar 68 jaar. Hierdoor worden die pensioenen iets hoger maar gaan ze pas een jaar later in. Voor de gepensioneerden heeft de nieuwe pensioenregeling geen gevolgen. Meer informatie lees je in de augustus versie van de pensioenkrant die je bij de Downloads kan treffen.

Nieuwsbericht 12 juni 2018

Per 1 januari 2018 is de pensioenleeftijd van het ANW-hiaatpensioen als gevolg van de wetgeving verhoogd van 67 naar 68 jaar. Dit betekent dat het ANW-hiaatpensioen langer wordt uitgekeerd. Als gevolg van deze wijziging zijn de ANW-hiaatpensioenpremies opnieuw berekend en worden deze vanaf 1juli 2018 aangepast. Voor de deelnemers jonger dan 35 jaar resulteert deze wijziging in een verlaging van de premies en voor de deelnemers ouder dan 35 betekent dit een verhoging van de premies. Meer details over het ANW-hiaatpensioen inclusief de nieuwe premies zijn in het ANW-hiaatformulier opgenomen. Dit formulier treft je bij de Downloads aan.

De wijziging van de premies zullen met de loonrun van juli ingaan. Indien je (alsnog) wilt gaan deelnemen aan het ANW-hiaat pensioen, vul het formulier dan in en stuur dit naar HR Support.
 

Nieuwsbericht 18 mei 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Wat is er veranderd?
Door de AVG zijn uw privacy rechten versterkt en uitgebreid.

U hebt dus meer mogelijkheden om  uw rechten af te dwingen indien uw persoonsgegevens worden verwerkt. Voor het pensioenfonds als verwerker van persoonsgegevens gelden meer verplichtingen. Op basis van de AVG moet het pensioenfonds namelijk actief kunnen aantonen dat het werkt volgens de vereisten van de wet.

Samenvattend u krijgt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen bij het pensioenfonds, te laten corrigeren of te laten verwijderen en het recht om uw persoonsgegevens elektronisch over te laten dragen (data portabiliteit).

Gebruikt het pensioenfonds persoonsgegevens?
Om de pensioenregeling voor u uit te voeren maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen, verzamelt, bewaart en gebruikt (in één woord: verwerkt) het pensioenfonds persoonsgegevens van u. Bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, hoeveel salaris u krijgt en wat uw rekeningnummer is.

Hoe voldoet het pensioenfonds aan de vereisten van AVG?
Net als u hecht het pensioenfonds grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Het pensioenfonds heeft onder andere:

1.     vastgesteld dat het pensioenfonds voldoende maatregelen heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen;

2.     een privacy beleid opgesteld. Dit beleid bevat de kaders die het pensioenfonds stelt aan de verwerking van uw persoonsgegevens;

3.     schriftelijke afspraken gemaakt met derden aan wie het pensioenfonds uw persoonsgegevens verstrekt voor een goede uitvoering van uw pensioenovereenkomst om te borgen dat ook deze derden zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Waar vindt u nadere informatie over uw privacy rechten?
In de privacyverklaring van het pensioenfonds (te vinden op onze website) leest u meer over welke privacy rechten u hebt en over de verwerking van uw persoonsgegevens door het pensioenfonds. Onder andere voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en welke rechten u hebt ten aanzien van deze verwerking. Beschikt u niet over internet? Dan kunt u de privacyverklaring ook bij het pensioenfonds (pensioenbureau) opvragen.

Nieuwsbericht 15 januari 2018

Op basis van de beleidsdekkingsgraad eind december 116,4%  is het herstelplan onlangs bij DNB afgemeld

Nieuwsbericht 23 november 2017

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2018 te verhogen met 0,84%.

Nieuwsbericht 24 maart 2017

Pensioenfonds Vopak heeft in december 2016 een enquête gehouden. De centrale vraag was ‘Hoe kan Pensioenfonds Vopak de communicatie verbeteren’. 43% van de uitgenodigde deelnemers en gepensioneerden heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hier zijn we ontzettend blij mee! De belangrijkste resultaten vindt u in deze pensioenkrant.Uitslag enquete

Nieuwsbericht 12 december 2016

Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om vooralsnog de variabele pensioenuitkering niet in het pensioenfonds aan te bieden. De deelnemer heeft wel de mogelijkheid om een variabele pensioenuitkering bij een verzekeraar te regelen. Een uitleg over de mogelijkheden vindt u in de bijsluiter. bijsluiter_vast_of_variabel.pdf

Nieuwsbericht 19 juli 2016

Het pensioenfonds heeft de brochures vernieuwd. U vindt de brochures bij de Downloads.

Nieuwsbericht 24 juni 2016

Het pensioenfonds heeft een pensioenvergelijker ontwikkeld voor de Vopak pensioenregeling. De Pensioenvergelijker maakt duidelijk dat er verschillen bestaan tussen pensioenregelingen en dat het nuttig is om deze verschillen te bekijken, zeker bij een wisseling van baan. Door de Pensioenvergelijker in te vullen vergelijkt de deelnemer twee pensioenregelingen. Daaruit blijkt wat de verschillen tussen de pensioenregelingen zijn en kan de deelnemer bedenken wat deze verschillen voor hem persoonlijk betekenen.

De pensioenvergelijker vindt u bij de Downloads.

Nieuwsbericht 5 april 2016

Vanaf april 2016 gelden er nieuwe loonbelastingtabellen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de loonheffing voor pensioenuitkeringen hoger dan EUR 1.660,25 bruto per maand. Er wordt meer loonbelasting op het pensioen ingehouden. Hierdoor is de netto  uitkering lager. De pensioengerechtigden voor wie dit geldt ontvangen een specificatie.

Reservetekort

Per 31 december 2015 is het pensioenfonds in een situatie van reservetekort gekomen. Het bestuur gaat een herstelplan opstellen.

Nieuwsbericht 28 december 2015

De wettelijke inhouding zijn per 1 januari  2016 gewijzigd. Bijgaand het overzicht.

wettelijke_inhoudingen_2016.pdf

Nieuwsbericht 21 december 2015

Toeslag per 1 januari 2016
Het aangewezen consumentenprijsindexcijfer is over de periode oktober 2014 - oktober 2015 gestegen met 0,44%. Op basis van alle regels die van toepassing zijn, zouden de pensioenen verhoogd mogen worden met maximaal 0,24%.

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2016 te verhogen met dit maximum van 0,24%.