You are here

Nieuws

Nieuwsbericht 21 januari 2019

Vanaf januari 2019 heeft het pensioenfonds Vopak een raad van toezicht in plaats van een visitatiecommissie. Deze commissie beoordeelde elk jaar hoe het gaat met het pensioenfonds. Vanaf januari 2019 beoordeelt de raad van toezicht hoe het pensioenfonds ervoor staat. De leden van de raad van toezicht mogen niet betrokken of werkzaam zijn bij het pensioenfonds. Ze moeten het pensioenfonds onbevooroordeeld en met een open blik kunnen bekijken. 

Het verantwoordingsorgaan heeft een voorstel gedaan voor leden in de raad van toezicht. Omdat het verantwoordingsorgaan erg te spreken is over de visitatiecommissie, hebben zij de leden van de visitatiecommissie gevraagd om deel uit te maken van de raad van toezicht. Daarom zijn Marianne Meijer-Zaalberg, Maas Simon en Han Zevenhuizen de leden van De raad van toezicht vanaf 31 december 2018. De leden van de raad van toezicht zijn benoemd door het bestuur na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. De Nederlandsche Bank moet akkoord gaan met benoeming van de leden van de raad van toezicht. 

 

Nieuwsbericht 20 december 2018

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2019 te verhogen met 1,47%.

 

Nieuwsbericht 3 september 2018

De pensioensessies zijn vandaag van start gegaan. Op een speciaal deel van de website van het pensioenfonds lees je meer over de nieuwe pensioenregeling en kan je je keuze doorgeven. Als je deelnemer bent, kan je Hier het animatiefilmpje met toelichting over de nieuwe pensioenregeling alvast bekijken. Lees voor meer informatie ook de pensioenkrant

 

Nieuwsbericht 27 augustus 2018

Per 1 januari 2018 heeft Vopak een nieuwe pensioenregeling. Dit is vorig jaar door Vopak afgesproken met de vakverenigingen en de centrale ondernemingsraad. De wijziging van de pensioenregeling is alleen voor de toekomstige pensioenopbouw van toepassing en heeft dus alleen gevolgen voor de actieve deelnemers. Voor de oud-werknemers die hun pensioen bij ons pensioenfonds hebben laten staan, zal alleen de pensioenleeftijd van de reeds opgebouwde pensioenen worden omgezet naar 68 jaar. Hierdoor worden die pensioenen iets hoger maar gaan ze pas een jaar later in. Voor de gepensioneerden heeft de nieuwe pensioenregeling geen gevolgen. Meer informatie lees je in de augustus versie van de pensioenkrant die je bij de Downloads kan treffen.

Nieuwsbericht 12 juni 2018

Per 1 januari 2018 is de pensioenleeftijd van het ANW-hiaatpensioen als gevolg van de wetgeving verhoogd van 67 naar 68 jaar. Dit betekent dat het ANW-hiaatpensioen langer wordt uitgekeerd. Als gevolg van deze wijziging zijn de ANW-hiaatpensioenpremies opnieuw berekend en worden deze vanaf 1juli 2018 aangepast. Voor de deelnemers jonger dan 35 jaar resulteert deze wijziging in een verlaging van de premies en voor de deelnemers ouder dan 35 betekent dit een verhoging van de premies. Meer details over het ANW-hiaatpensioen inclusief de nieuwe premies zijn in het ANW-hiaatformulier opgenomen. Dit formulier treft je bij de Downloads aan.

De wijziging van de premies zullen met de loonrun van juli ingaan. Indien je (alsnog) wilt gaan deelnemen aan het ANW-hiaat pensioen, vul het formulier dan in en stuur dit naar HR Support.

 

Nieuwsbericht 18 mei 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Wat is er veranderd?

Door de AVG zijn uw privacy rechten versterkt en uitgebreid.

U hebt dus meer mogelijkheden om  uw rechten af te dwingen indien uw persoonsgegevens worden verwerkt. Voor het pensioenfonds als verwerker van persoonsgegevens gelden meer verplichtingen. Op basis van de AVG moet het pensioenfonds namelijk actief kunnen aantonen dat het werkt volgens de vereisten van de wet.

Samenvattend u krijgt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen bij het pensioenfonds, te laten corrigeren of te laten verwijderen en het recht om uw persoonsgegevens elektronisch over te laten dragen (data portabiliteit).

 

Gebruikt het pensioenfonds persoonsgegevens?

Om de pensioenregeling voor u uit te voeren maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen, verzamelt, bewaart en gebruikt (in één woord: verwerkt) het pensioenfonds persoonsgegevens van u. Bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, hoeveel salaris u krijgt en wat uw rekeningnummer is.

 

Hoe voldoet het pensioenfonds aan de vereisten van AVG?

Net als u hecht het pensioenfonds grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Het pensioenfonds heeft onder andere:

1.     vastgesteld dat het pensioenfonds voldoende maatregelen heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen;

2.     een privacy beleid opgesteld. Dit beleid bevat de kaders die het pensioenfonds stelt aan de verwerking van uw persoonsgegevens;

3.     schriftelijke afspraken gemaakt met derden aan wie het pensioenfonds uw persoonsgegevens verstrekt voor een goede uitvoering van uw pensioenovereenkomst om te borgen dat ook deze derden zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

 

Waar vindt u nadere informatie over uw privacy rechten?

In de privacyverklaring van het pensioenfonds (te vinden op onze website) leest u meer over welke privacy rechten u hebt en over de verwerking van uw persoonsgegevens door het pensioenfonds. Onder andere voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en welke rechten u hebt ten aanzien van deze verwerking. Beschikt u niet over internet? Dan kunt u de privacyverklaring ook bij het pensioenfonds (pensioenbureau) opvragen.

Nieuwsbericht 15 januari 2018

Op basis van de beleidsdekkingsgraad eind december 116,4%  is het herstelplan onlangs bij DNB afgemeld

 

Nieuwsbericht 23 november 2017

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2018 te verhogen met 0,84%.

Nieuwsbericht 24 maart 2017

Pensioenfonds Vopak heeft in december 2016 een enquête gehouden. De centrale vraag was ‘Hoe kan Pensioenfonds Vopak de communicatie verbeteren’. 43% van de uitgenodigde deelnemers en gepensioneerden heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hier zijn we ontzettend blij mee! De belangrijkste resultaten vindt u in deze pensioenkrant.Uitslag enquete

Nieuwsbericht 12 december 2016

Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om vooralsnog de variabele pensioenuitkering niet in het pensioenfonds aan te bieden. De deelnemer heeft wel de mogelijkheid om een variabele pensioenuitkering bij een verzekeraar te regelen. Een uitleg over de mogelijkheden vindt u in de bijsluiter. bijsluiter_vast_of_variabel.pdf

Nieuwsbericht 19 juli 2016

Het pensioenfonds heeft de brochures vernieuwd. U vindt de brochures bij de Downloads.

Nieuwsbericht 24 juni 2016

Het pensioenfonds heeft een pensioenvergelijker ontwikkeld voor de Vopak pensioenregeling. De Pensioenvergelijker maakt duidelijk dat er verschillen bestaan tussen pensioenregelingen en dat het nuttig is om deze verschillen te bekijken, zeker bij een wisseling van baan. Door de Pensioenvergelijker in te vullen vergelijkt de deelnemer twee pensioenregelingen. Daaruit blijkt wat de verschillen tussen de pensioenregelingen zijn en kan de deelnemer bedenken wat deze verschillen voor hem persoonlijk betekenen.

De pensioenvergelijker vindt u bij de Downloads.

Nieuwsbericht 5 april 2016

Vanaf april 2016 gelden er nieuwe loonbelastingtabellen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de loonheffing voor pensioenuitkeringen hoger dan EUR 1.660,25 bruto per maand. Er wordt meer loonbelasting op het pensioen ingehouden. Hierdoor is de netto  uitkering lager. De pensioengerechtigden voor wie dit geldt ontvangen een specificatie.

Reservetekort

Per 31 december 2015 is het pensioenfonds in een situatie van reservetekort gekomen. Het bestuur gaat een herstelplan opstellen.

Nieuwsbericht 28 december 2015

De wettelijke inhouding zijn per 1 januari  2016 gewijzigd. Bijgaand het overzicht.

 wettelijke_inhoudingen_2016.pdf

Nieuwsbericht 21 december 2015

Toeslag per 1 januari 2016
Het aangewezen consumentenprijsindexcijfer is over de periode oktober 2014 - oktober 2015 gestegen met 0,44%. Op basis van alle regels die van toepassing zijn, zouden de pensioenen verhoogd mogen worden met maximaal 0,24%.

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2016 te verhogen met dit maximum van 0,24%.