Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvoeringsovereenkomst

De hoofdpunten van de uitvoeringsovereenkomst luiden als volgt:

Verschuldigde premie

De verschuldigde bruto premie wordt voor de verschillende onderdelen van de Vopak pensioenregeling als volgt vastgesteld:

  • de bruto (risico)premie in de A- en B-grondslag, de bruto risicopremie ten behoeve van het bruto partner-, wezenpensioen en voortzetting van de pensioenregeling bij arbeidsongeschiktheid;
  • de bruto premie voor aanvullende toeslag voor deelnemers die gelijk is aan 2,6% van de salarissom;
  • de opslag solvabiliteit, die gelijk is aan het percentage waarmee de vereiste dekkingsgraad de 100% overschrijdt over de bruto (risico) premie inclusief bruto premie voor aanvullende toeslag;
  • de uitvoerings-en administratiekosten die voor rekening van het pensioenfonds komen voor zover deze uitstijgen boven de vrijval van de kostenopslag in de technische voorziening voor risico pensioenfonds als gevolg van de verrichte uitkeringen;
  • de bruto premie voor: arbeidsongeschiktheidspensioen, tijdelijk extra partnerpensioen en extra pensioenkapitaal;
  • de netto premie in de C-regeling.

Voor de bruto premie in de A-regeling wordt jaarlijks een maximum vastgesteld. De maximum bruto premie in de A-regeling wordt vastgesteld op basis van de contante waarde van het ouderdoms- en partnerpensioen op basis van de rentetermijnstructuur per 31 december van het voorafgaande jaar met een minimum van 1,85%.

Per 1 januari 2018 is door Vopak een storting verricht ter grootte van EUR 18.000.000 ten behoeve van een premie-egalisatiereserve. De premie-egalisatiereserve wordt aangewend voor de financiering van een overschrijding van de bruto premie in de A-regeling ten opzichte van het maximum.  

De vaststelling van de verschuldigde premie geschiedt op basis van de per 1 januari van het desbetreffende jaar voor de deelnemers vastgestelde salarissen inclusief toeslagen en bonussen

Verschuldigde premie totaal

De in enig jaar door Vopak aan het pensioenfonds totaal verschuldigde premie is gelijk aan de som van de op individuele basis vastgestelde bruto en netto (risico)premies als hierboven genoemd.

Achterstand premiebetaling en betalingsvoorbehoud Vopak

Gegeven de verwerking van de verschuldigde (bruto en netto) premie in de rekening courant kan er in principe geen sprake zijn van premiebetalingsachterstand. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de verschuldigde (bruto en netto) premie op zijn minst gelijkmatig over het jaar ten laste van de rekeningen courant wordt gestort op haar bankrekening. Vopak heeft het recht de verschuldigde bruto en netto premie te verminderen of de betaling ervan op te schorten of te staken, indien de bedrijfsresultaten van dien aard zijn dat Vopak naar redelijkheid niet langer in staat is de verschuldigde bruto en netto premie geheel of gedeeltelijk te voldoen.

Procedures bij vermogenstekorten

Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan het (minimaal) vereiste niveau, wordt de in deze situatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving gevolgd. Op basis van deze wet- en regelgeving wordt onder andere een herstelplan opgesteld. Als sturingsmiddelen voor het herstel van het (minimaal) vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad worden het premiebeleid, het toeslagbeleid en het beleggingsbeleid ingezet.

Indien deze sturingsmiddelen geen tijdig herstel van het (minimaal) vereiste niveau mogelijk maken, worden de opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden – in lijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving – verlaagd.