Overslaan en naar de inhoud gaan

Kosten

Kosten voor vermogensbeheer

De in de jaarrekening verantwoorde kosten voor vermogensbeheer betreffen het fiduciair beheer, het portefeuillebeheer en de custodian. De kosten van het portefeuillebeheer hebben betrekking op alle beleggingen voor risico pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft geen performance gerelateerde afspraken ten aanzien van de kosten voor vermogensbeheer. Genormaliseerd naar jaarbedragen liggen de totale kosten voor vermogensbeheer in 2020 op 0,35% (2019: 0,35%) van het gemiddeld belegd vermogen van EUR 1.247,7 miljoen (2019 EUR 1.176,0 miljoen).

Voor het overgrote deel van de beleggingen worden de kosten rechtstreeks in rekening gebracht bij het pensioenfonds. Voor zover mogelijk zijn de kosten van beleggingen die via het rendement in rekening worden gebracht in de staat van baten en lasten transparant gemaakt.

Transactiekosten

Transactiekosten zijn kosten die aan de beurs of broker moeten worden betaald om beleggings¬transacties tot stand te brengen. Het verkrijgen van inzicht in deze kosten is niet eenvoudig omdat de transactiekosten wereldwijd worden verwerkt in de transactieprijzen. Omdat de transactiekosten deel uitmaken van de transactieprijzen worden deze verwerkt in het netto rendement op de beleggingen. Om een indicatie te geven van de transactiekosten die in de transactieprijzen zijn begrepen, zijn voor de discretionaire beleggingen de werkelijk betaalde broker- en commissiekosten beschouwd (aandelen) of is een schatting gemaakt op basis van de gemiddelde spread (staatsobligaties langlopend, bedrijfsobligaties en rentederivaten). 

Deze benadering wordt ook gevolgd voor de fondsbeleggingen bij de fiduciair vermogensbeheerder. Voor de overige fondsbeleggingen kan op basis van de beschikbare informatie geen betrouwbare raming van de transactiekosten worden gemaakt. In 2020 waren de transactiekosten die binnen het vermogensbeheer worden gemaakt naar raming op 0,08% van het gemiddeld belegd vermogen (in 2019 0,09%). 

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten

De pensioen- en uitvoeringskosten, voor zover niet toe te rekenen aan de kosten voor vermogensbeheer, waren per deelnemer en pensioengerechtigde in 2020 EUR 218 (in 2019 EUR 191). Bij de vaststelling van de door Vopak verschuldigde premie wordt rekening gehouden met de pensioen- en uitvoeringskosten.

 

kostenoverzicht ratios

Kostenoverzicht bedragen