Overslaan en naar de inhoud gaan

Kosten

 

 

 

Kosten voor vermogensbeheer

De in de jaarrekening verantwoorde kosten voor vermogensbeheer betreffen het fiduciair beheer, het portefeuillebeheer en de custodian. De kosten van het portefeuillebeheer hebben betrekking op alle beleggingen voor risico pensioenfonds. Genormaliseerd naar jaarbedragen liggen de totale kosten voor vermogensbeheer in 2022 op 0,39% (2021: 0,35%) van het gemiddeld belegd vermogen. Het gemiddeld belegd vermogen bedraagt in 2022 EUR 1.218,7 miljoen (2021 EUR 1.352,8 miljoen). Hiermee komen de kosten voor vermogensbeheer in 2022 overeen met EUR 4.701.000 (in 2021 EUR 4.684.000).

Voor het overgrote deel van de beleggingen worden de kosten rechtstreeks in rekening gebracht bij het pensioenfonds. Voor zover mogelijk zijn de kosten van beleggingen die via het rendement in rekening worden gebracht in de staat van baten en lasten transparant gemaakt.

Transactiekosten

Transactiekosten zijn kosten die aan de beurs of broker moeten worden betaald om beleggingstransacties tot stand te brengen. Het verkrijgen van inzicht in deze kosten is niet eenvoudig omdat de transactiekosten wereldwijd worden verwerkt in de transactieprijzen. Omdat de transactiekosten deel uitmaken van de transactieprijzen worden deze verwerkt in het netto rendement op de beleggingen. Om een indicatie te geven van de transactiekosten die in de transactieprijzen zijn begrepen, zijn voor de discretionaire beleggingen de werkelijk betaalde broker- en commissiekosten beschouwd (aandelen) of is een schatting gemaakt op basis van de gemiddelde spread (staatsobligaties langlopend, bedrijfsobligaties en rentederivaten). 

Deze benadering wordt ook gevolgd voor de fondsbeleggingen bij de fiduciair vermogensbeheerder. In 2022 waren de transactiekosten die binnen het vermogensbeheer worden gemaakt naar raming op 0,14% van het gemiddeld belegd vermogen (in 2021 0,09%). Dit komt  in 2022 overeen met EUR 1.734.000 (in 2021 EUR 1.170.000).

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten

De pensioen- en uitvoeringskosten, voor zover niet toe te rekenen aan de kosten voor vermogensbeheer, waren per deelnemer en pensioengerechtigde in 2022 EUR 276 (in 2021 EUR 272). Hiervan heeft in 2022 EUR 53 (in 2021 EUR 50) betrekking op de kosten van het pensioenbureau die voor rekening van Vopak komen en niet worden doorbelast aan het pensioenfonds. Bij de vaststelling van de door Vopak verschuldigde premie wordt rekening gehouden met de pensioen- en uitvoeringskosten.

Kostenoverzicht 2022

Kostenoverzicht2