Overslaan en naar de inhoud gaan

Crisisplan

Samenvatting Financieel crisisplan Pensioenfonds Vopak

Op basis van richtlijnen van De Nederlandsche Bank heeft Stichting Pensioenfonds Vopak een financieel crisisplan opgesteld. In het plan staat wat het pensioenfonds doet als de financiële situatie van het fonds verbeterd moet worden.

Belangrijk is dat het financieel crisisplan geen kant-en-klare oplossingen biedt. Voordat het bestuur een maatregel neemt, kijkt het bestuur naar de situatie op dat moment. En natuurlijk doet het bestuur er alles aan om ervoor te zorgen dat de financiële situatie van het fonds goed blijft.

Wanneer moet het fonds maatregelen nemen?

Het fonds is financieel gezond als het voor iedere euro die het nu of in de toekomst uit moet keren € 1,16 in kas heeft (situatie per 31 maart 2021). In ieder geval moet het pensioenfonds voor elke euro die ze ooit moet betalen iets meer dan één euro in kas hebben (€ 1,04). Het pensioenfonds neemt maatregelen als er sprake is van de volgende situaties:

 1. Als in een jaar geen volledige toeslag kan worden verleend. 
 2. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad.
 3. Als naar verwachting een aantal jaren geen toeslag kan worden verleend. 
 4. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.
 5. Als de kans op het bereiken van de kritische dekkingsgraad te groot wordt.
 6. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de kritische dekkingsgraad.
 7. Als het pensioenfonds niet kan voldoen aan de lopende betalingsverplichtingen

Hieronder een samenvatting van de maatregelen die het bestuur kan nemen als een van deze situaties zich voor doet.

Maatregelen om het fonds weer financieel gezond te krijgen

Het bestuur kan zelfstandig de volgende maatregelen nemen om het fonds financieel gezond te krijgen:

 • De pensioenen niet of gedeeltelijk aanpassen aan het gestegen prijspeil;
 • Een beperking van de premie uit hoofde van de minimale rente van 1,85% wordt voor zover mogelijk gefinancierd ten laste van de premie-egalisatiereserve;
 • Het aanpassen van de beleggingsmix. De ene soort belegging is risicovoller dan de andere soort. Het fonds kan meer of minder risicovol beleggen door de samenstelling van de beleggingen te veranderen.

Verdere maatregelen

De volgende maatregelen zijn ingrijpender en neemt het bestuur in overleg met Vopak. Deze maatregelen worden alleen genomen als het echt nodig is en in principe in deze volgorde.

 • Voor extra premie is overleg met sociale partners nodig. De extra premie kan worden betaald door zowel de werkgever als de werknemers.
 • U bouwt tijdelijk geen pensioen op, terwijl er wel premie wordt betaald. Als het kan wordt de ‘gemiste’ opbouw later ingehaald. 
 • Aanpassen van de pensioenregeling. Hierdoor bouwt u bijvoorbeeld jaarlijks minder pensioen op. Of u gaat later met pensioen.

Laatste maatregel: verlaging van de pensioenen

Het bestuur kan ten slotte als laatste maatregel besluiten de pensioenen te verlagen. Hierbij gelden de regels uit het financieel toetsingskader. De periode waarover de verlaging wordt uitgesmeerd is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. 

Bij iedere maatregel kijkt het bestuur zorgvuldig naar de effecten van de maatregel voor de verschillende groepen.

Communicatie

Iedere maand is de actuele financiële situatie bekend bij het bestuur, het verantwoordingsorgaan, raad van toezicht en Vopak. 

Als een maatregel nodig is, dan zal het bestuur zo snel mogelijk iedereen die ermee te maken krijgt informeren. Wanneer het pensioenfonds niet meer financieel gezond is zal het fonds ook De Nederlandse Bank (DNB) informeren en een herstelplan opstellen. Na goedkeuring door DNB wordt het herstelplan op de website van het pensioenfonds geplaatst. Als uw pensioen (misschien) moet worden verlaagd, dan ontvangt u een brief.