Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleggingen

Het pensioenfonds belegt de premies voor pensioen. Het doel is genoeg rendement te behalen op de beleggingen, zodat iedereen een volwaardig pensioen krijgt. Ook streeft het pensioenfonds ernaar de pensioenen elk jaar te kunnen verhogen. We beleggen medio 2022 circa 1,2 miljard euro voor pensioenen die zijn ingekocht. Daarnaast beleggen we individuele pensioenkapitalen, ter waarde van zo'n 0,2 miljard euro.

Het beleggen gebeurt door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Die vermogensbeheerders worden aangestuurd door één externe partij die we de fiduciair vermogensbeheerder noemen. Bij ons is dat BlackRock. Het bestuur zet de kaders uit waarbinnen BlackRock en de andere vermogensbeheerders werken. 

We beleggen met de groots mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij nemen wij (als het om de ingekochte pensioenen gaat) en iedereen die de premie laat beleggen (als het om de individuele pensioenkapitalen gaat) risico's. Deze risico's zijn echter weloverwogen en worden zoveel mogelijk gespreid. Naar verwachting levert het nemen van risico op de lange termijn meer rendement op dan wanneer wij en iedereen die de premie laat beleggen, zouden sparen.

Beleggingscyclus

 

Beleggingscyclus

De beleggingscyclus van het pensioenfonds begint bij missie, governance en investment beliefs. In deze eerste stap worden de doelstellingen, inrichting van het pensioenfonds inclusief taken en verantwoordelijkheden alsmede de beleggings­overtuigingen (investment beliefs) vastgesteld en toegelicht.

De tweede stap gaat in op het strategisch beleggingsbeleid (risicobudget). In deze stap wordt gezocht naar een beleggingsportefeuille die aansluit bij de risicohouding en doelstellingen van het pensioenfonds. Het bestuur maakt hier onder andere gebruik van een ALM studie om verschillende portefeuilles in verschillende scenario’s te onder­zoeken. Het bestuur kiest – in nauw overleg met de beleggingscommissie, fiduciair vermogensbeheerder en ALM consultant – uiteindelijk een strategische portefeuille die het best aansluit bij de doelstellingen van het pensioen­fonds en die past binnen de risicohouding zoals die overeengekomen is met de sociale partners.

In de derde stap stelt het pensioenfonds een beleggingsplan op. Het jaarlijkse beleggingsplan is de vertaling van de eerder gekozen strategische portefeuille naar de beleggingsportefeuille van het komende jaar. Dit beleggings­plan wordt – in nauw overleg met de beleggingscommissie en fiduciair vermogensbeheerder – opgesteld en uiteindelijk vastgesteld door het bestuur.

De vierde stap betreft de implementatie van het beleggingsplan naar een beleggingsportefeuille. Voor het pensioenfonds is het beheer van het vermogen, inclusief rente- en valuta-afdekking, uitbesteed aan de fiduciair vermogensbeheerder. Het bestuur stelt – in nauw overleg met de beleggingscommissie en fiduciair vermogens­beheerder – de vermogensbeheerders voor de verschillende onderdelen van de beleggingsportefeuille aan. Alle vermogensbeheerders werken op basis van schriftelijk vastgelegde instructies en richtlijnen.

De laatste stap, monitoring en evaluatie, gaat na of het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd zoals beoogd maar daarnaast ook of het gekozen beleggingsbeleid nog steeds past bij de doelstellingen van het pensioenfonds. Hiervoor ontvangt het pensioenfonds verschillende rapportages van zowel de (fiduciair) vermogensbeheerders als de custodian. Tijdens bestuursvergaderingen en vergaderingen van de beleggingscommissie wordt aandacht besteed aan de verschillende rapportages. Op basis hiervan kan een wijziging in het beleggingsbeleid zoals bijvoorbeeld het vervangen van een vermogensbeheerder worden doorgevoerd.

De verdeling van de beleggingsportefeuille op basis van het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan 2022 ziet er als volgt uit:

Beleggingsplan 2022