Overslaan en naar de inhoud gaan

Verantwoord beleggen

Het pensioenfonds heeft in 2021 een beleid duurzaamheid van de beleggingen opgesteld. Hierin wordt gezocht naar een passende balans tussen de ambitie van het pensioenfonds op het gebied van duurzaam beleggen en de praktische haalbaarheid daarvan. Het pensioenfonds ziet zich hierbij niet als voorloper op het gebied van duurzaam beleggen maar als volger. Daaraan liggen met name de inrichting en omvang van het pensioenfonds ten grondslag. De primaire doelstelling van het pensioenfonds blijft het realiseren van een goed financieel rendement tegen aanvaardbare risico’s.

De uitvoering van het beleid inzake duurzaamheid van de beleggingen ligt in handen van de fiduciair vermogensbeheerder.

Op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moeten pensioenfondsen rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving (Environmental, Social & Governance). Het pensioenfonds weegt in het beleid duurzaamheid beleggingen algemene ESG-criteria mee. Met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 SFDR en de nog te verschijnen verdere uitwerking van de SFDR houdt het pensioenfonds evenwel geen rekening. Reden hiervoor is dat het pensioenfonds (nog) geen beschikking heeft over de gegevens die inzicht kunnen bieden in wat de belangrijkste ongunstige effecten zijn en de kosten die samenhangen met de rapportageverplichtingen op deze effecten (nog) onduidelijk zijn. Het pensioenfonds zal het besluit opnieuw bekijken, nadat de verdere uitwerking van de SFDR officieel is gepubliceerd. In het kader van de SFDR wordt voorts opgemerkt dat ESG-criteria geen onderdeel van het beloningsbeleid van het bestuur van het pensioenfonds vormen.

Bovenstaande verklaring staat los van de activiteiten van het pensioenfonds uit hoofde van het beleid duurzaamheid beleggingen.