Het pensioenfonds heeft een beleid duurzaamheid beleggingen opgesteld. Het pensioenfonds vindt het belangrijk bij beleggen rekening te houden met mens & milieu. We volgen daarin zoveel mogelijk de doelen van Vopak. In de praktijk betekent dit dat we geleidelijk alle beleggingen 'vergroenen' en er duurzame doelen aan verbinden. We werken met mandaten bij vermogensbeheerders. Een mandaat houdt in dat we een vermogensbeheerder de opdracht geven een deel van de beleggingsportefeuille te beleggen. Als een mandaat afloopt, zoeken wij bij voorkeur voor een nieuw mandaat naar duurzame varianten.

De uitvoering van het beleid inzake duurzaamheid beleggingen ligt in handen van BlackRock, de fiduciair vermogensbeheerder die alle beleggingen overziet. Die toetst ook of en in hoeverre onze beleggingen voldoen aan internationale normenkaders, zoals:

  • UN Global Compact;
  • OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights;
  • Principles for Responsible Investment (PRI);
  • Sustainable Development Goals (SDG's).

In bepaalde landen en sectoren beleggen we niet (bijvoorbeeld de tabaksindustrie) en we maken via BlackRock gebruik van ons stemrecht. Ook voert BlackRock voor ons een dialoog met de directie van bedrijven over sociaal beleid, milieu en ethisch gedrag. Dit doen we samen met andere beleggers. We hopen zo invloed uit te oefenen op het beleid van het bedrijf, zodat het duurzamer wordt.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moeten pensioenfondsen rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving (Environmental, Social & Governance). Het pensioenfonds weegt in het beleid duurzaamheid beleggingen algemene ESG-criteria mee. Met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 SFDR en de verdere uitwerking van de SFDR houdt het pensioenfonds evenwel geen rekening. Reden hiervoor is dat het pensioenfonds (nog) geen beschikking heeft over de gegevens die inzicht kunnen bieden in wat de belangrijkste ongunstige effecten zijn en dat de kosten die samenhangen met de rapportageverplichtingen op deze effecten (nog) onduidelijk zijn. In het kader van de SFDR wordt voorts opgemerkt dat ESG-criteria geen onderdeel van het beloningsbeleid van het bestuur van het pensioenfonds vormen.

Bovenstaande verklaring staat los van de activiteiten van het pensioenfonds uit hoofde van het beleid duurzaamheid beleggingen.