You are here

Uitvoeringsovereenkomst

De hoofdpunten van de uitvoeringsovereenkomst luiden als volgt:

Verschuldigde premie

De verschuldigde bruto premie wordt voor de verschillende onderdelen van de Vopak pensioenregeling als volgt vastgesteld:

  • de gedempte kostendekkende premie (met rentemiddeling over tien jaar) voor de basisregeling (jaarinkoop ouderdoms- en partnerpensioen, inkoop aanvullende toeslag op basis van verschil loon- en prijsindex van 1% punt, premies overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico, opslag solvabiliteit en opslag uitvoeringskosten);
  • de premie voor de excedentregeling (excedentpremie, premies overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico, opslag uitvoeringskosten);
  • de premie voor de risicoregeling arbeidsongeschiktheidspensioen, de risicoregeling vrijwillig Anw-hiaatpensioen, de regeling vrijwillige premie en de regeling individuele beschikbare premie.

De verschuldigde bruto premie voor de basis- en excedentregeling bedraagt maximaal 25% van de salarissom.

De verschuldigde netto premie wordt vastgesteld als de netto premie voor de netto plusregeling.

De vaststelling van de verschuldigde premie geschiedt op basis van de per 1 januari van het desbetreffende jaar voor de deelnemers vastgestelde salarissen inclusief toeslagen en bonussen

Verhoging verschuldigde bruto premie

Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% wordt de verschuldigde bruto premie voor de basis- en excedentregeling verhoogd met het bedrag dat benodigd is om de beleidsdekkingsgraad op 110% te brengen. De verschuldigde premie voor de basis- en excedentregeling bedraagt na deze verhoging evenwel maximaal 25% van de salarissom.

Verlaging verschuldigde bruto premie

Indien de beleidsdekkingsgraad uitstijgt boven het niveau waarbij voldaan is aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 129 van de Pensioenwet wordt de verschuldigde bruto premie voor de basisregeling verlaagd. De verlaging bedraagt, indien en zolang het resterende saldo van de in 2006 en 2011 verrichte additionele stortingen ter grootte van EUR 45 miljoen nog niet naar Vopak is teruggevloeid, de overschrijding van de beleidsdekkingsgraad ten opzichte van het hiervoor genoemde niveau.

Indien het resterende saldo van de in 2006 en 2011 verrichte additionele stortingen naar Vopak is teruggevloeid bedraagt de verlaging van de verschuldigde premie voor de basisregeling 1/5 deel van het vermogen dat overeenkomt met de overschrijding van de beleidsdekkingsgraad ten opzichte van het hiervoor genoemde niveau.

De verschuldigde bruto premie voor de basisregeling is na de verlaging minimaal gelijk aan de deelnemersbijdrage ten aanzien van de basisregeling.

Achterstand premiebetaling en betalingsvoorbehoud Vopak

Gegeven de verwerking van de verschuldigde (bruto en netto) premie in de rekeningen courant kan er in principe geen sprake zijn van premiebetalingsachterstand. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de verschuldigde (bruto en netto) premie op zijn minst gelijkmatig over het jaar ten laste van de rekeningen courant wordt gestort op haar bankrekening.

Vopak heeft het recht de verschuldigde bruto en netto premie te verminderen of de betaling ervan op te schorten of te staken, indien de bedrijfsresultaten van dien aard zijn dat Vopak naar redelijkheid niet langer in staat is de verschuldigde bruto en netto premie geheel of gedeeltelijk te voldoen.

Rekening courant

De verschuldigde (bruto en netto) premie wordt per 1 januari van enig jaar als verschuldigd bedrag geboekt in de rekeningen courant die tussen het pensioenfonds en Vopak bestaan. De rente op de rekeningen courant is gelijk aan het Euribor Geldmarkt Tarief (6 maands) afgerond op een veelvoud van 0,25% met een minimum van 0%. 

Procedures bij vermogenstekorten

Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan het (minimaal) vereiste niveau, wordt de in deze situatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving gevolgd. Op basis van deze wet- en regelgeving wordt onder andere een herstelplan opgesteld. Als sturingsmiddelen voor het herstel van het (minimaal) vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad worden het premiebeleid, het toeslagbeleid en het beleggingsbeleid ingezet.

Indien deze sturingsmiddelen geen tijdig herstel van het (minimaal) vereiste niveau mogelijk maken, worden de opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden – in lijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving – verlaagd.

 Uitvoeringsovereenkomst