You are here

Uitvoeringsovereenkomst

De hoofdpunten van de uitvoeringsovereenkomst luiden als volgt:

Verschuldigde premie

De verschuldigde bruto premie wordt voor de verschillende onderdelen van de Vopak pensioenregeling als volgt vastgesteld:

  • de bruto (risico)premie over de A-grondslag en over de B-grondslag, de bruto risicopremie ten behoeve van het bruto partner-, wezenpensioen en voortzetting van de pensioenregeling bij arbeidsongeschiktheid;
  • de bruto premie aanvullende toeslag voor deelnemers die gelijk is aan 2,6% van de salarissom;
  • de opslag solvabiliteit, die gelijk is aan het percentage waarmee de vereiste dekkingsgraad de 100% overschrijdt over de bruto (risico) premie inclusief bruto premie voor aanvullende toeslag;
  • de uitvoerings-en administratiekosten die voor rekening van het pensioenfondskomen voor zover deze uitstijgen boven de vrijval van de kostenopslag in de technische voorziening voor risico pensioenfonds als gevolg van de verrichte uitkeringen;
  • de bruto risicopremie voor: arbeidsongeschiktheidspensioen, vrijwillig Anw-hiaatpensioen regeling, vrijwillige premie regeling en individuele beschikbare premie regeling;
  • de netto premie over de C-grondslag;

Voor de bruto premie over de A-grondslag wordt jaarlijks een maximum vastgesteld. De maximum bruto premie over de A-grondslag wordt vastgesteld op basis van de contante waarde van het ouderdoms- en partnerpensioen op basis van de rentetermijnstructuur per 31 december van het voorafgaande jaar met een minimum van 1,85%.

Per 1 januari 2018 is door Vopak een storting verricht ter grootte van EUR 18.000.000 ten behoeve van een premie-egalisatiereserve. De premie-egalisatiereserve wordt aangewend voor de financiering van een overschrijding van de bruto premie over de A-grondslag ten opzichte van het maximum.  

De vaststelling van de verschuldigde premie geschiedt op basis van de per 1 januari van het desbetreffende jaar voor de deelnemers vastgestelde salarissen inclusief toeslagen en bonussen

Verschuldigde premie totaal

De in enig jaar door Vopak aan het pensioenfonds totaal verschuldigde premie is gelijk aan de som van de op individuele basis vastgestelde bruto en netto (risico)premies als hierboven genoemd.

Achterstand premiebetaling en betalingsvoorbehoud Vopak

Gegeven de verwerking van de verschuldigde (bruto en netto) premie in de rekeningen courant kan er in principe geen sprake zijn van premiebetalingsachterstand. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de verschuldigde (bruto en netto) premie op zijn minst gelijkmatig over het jaar ten laste van de rekeningen courant wordt gestort op haar bankrekening.

Vopak heeft het recht de verschuldigde bruto en netto premie te verminderen of de betaling ervan op te schorten of te staken, indien de bedrijfsresultaten van dien aard zijn dat Vopak naar redelijkheid niet langer in staat is de verschuldigde bruto en netto premie geheel of gedeeltelijk te voldoen.

Rekening courant

De verschuldigde (bruto en netto) premie wordt per 1 januari van enig jaar als verschuldigd bedrag geboekt in de rekeningen courant die tussen het pensioenfonds en Vopak bestaan. De rente op de rekeningen courant is gelijk aan het Euribor Geldmarkt Tarief (6 maands) afgerond op een veelvoud van 0,25% met een minimum van 0%. 

Procedures bij vermogenstekorten

Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan het (minimaal) vereiste niveau, wordt de in deze situatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving gevolgd. Op basis van deze wet- en regelgeving wordt onder andere een herstelplan opgesteld. Als sturingsmiddelen voor het herstel van het (minimaal) vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad worden het premiebeleid, het toeslagbeleid en het beleggingsbeleid ingezet.

Indien deze sturingsmiddelen geen tijdig herstel van het (minimaal) vereiste niveau mogelijk maken, worden de opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden – in lijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving – verlaagd.