You are here

Beleggingen

Het beleggingsbeleid is gericht op het op lange termijn garanderen van de nominale pensioenen, alsmede het streven om op de opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden jaarlijks een toeslag te verlenen. Om deze doelstelling te bereiken is het van het grootste belang dat de beleggingsresultaten van het pensioenfonds op lange termijn met aanvaardbare risico’s zo hoog mogelijk zijn.

In een zogenaamde ALM studie wordt het strategisch beleggingsbeleid van het pensioenfonds nader uitgewerkt.

De richtlijnen ten aanzien van de vermogensverdeling luiden als volgt:

  • Het percentage zakelijke waarden ( inclusief onroerend goed) wordt vastgesteld op basis van een ALM studie.
  • Om het percentage zakelijke waarden inclusief onroerend goed is een bandbreedte van 5% punten gedefinieerd die het mogelijk maakt om het percentage zakelijke waarden bij te sturen als de marktomstandigheden daarom vragen.
  • Tot een dergelijke bijsturing besluit het bestuur na evaluatie van het beleggingsbeleid en verkregen advies van de beleggingscommissie en de fiduciair vermogensbeheerder.
  • Alvorens het pensioenfonds uitvoering geeft aan een aanpassing van het percentage zakelijke waarden inclusief onroerend goed wordt Vopak hiervan in kennis gesteld.

Bij de vermogensbeheerder, BlackRock Investment Management, is het strategische beleggingsbeleid als volgt ingericht: